Privacy verklaring

Artikel 1. Definities
1.1. In deze privacy verklaring worden de volgende definities gebruikt:
a. Tegelzetshop: de gebruiker van deze privacy verklaring: Ceramic Tools BV handelend onder de naam “Tegelzetshop”, gevestigd aan het Kweldergras 8 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70525250;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Tegelzetshop, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Tegelzetshop i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Tegelzetshop en de betrokkene;
d. website: de website www.tegelzetshop.nl die door Tegelzetshop wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Tegelzetshop respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van betrokkenen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om de betrokkenen op de hoogte te stellen van de wijze waarop Tegelzetshop persoonsgegevens verwerkt en om te voldoen aan de wettelijke informatieplichten heeft Tegelzetshop deze privacy verklaring opgesteld. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan de betrokkene terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Ceramic Tools B.V., gevestigd te Kweldergras 8, 9738 AJ Groningen, KvK nummer: 70525250.
2.3. Tegelzetshop verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Tegelzetshop heeft verstrekt, wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Tegelzetshop of wanneer de betrokkene een overeenkomst aangaat met Tegelzetshop.
2.4. Tegelzetshop verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. Voor- en achternaam;
b. Adres;
c. Postcode en woonplaats;
d. Telefoonnummer;
e. E-mailadres;
f. IP-adres;
g. Surfgedrag;
h. Locatiegegevens.
2.5. Tegelzetshop verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
3.2. Tegelzetshop verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. het versturen van een factuur;
f. om te voldoen aan administratieve plichten;
g. om de website van Tegelzetshop te verbeteren;
h. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website;
i. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 4 en 5.
3.3. Indien de klant een consument is, dan is de verstrekking van de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene een contractuele verplichting. Zonder de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen. Is de klant een bedrijf, dan is de verstrekking van de naam van de contactpersoon van het bedrijf een contractuele verplichting en kan zonder deze naam de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. Tegelzetshop zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. Tegelzetshop verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Tegelzetshop streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Tegelzetshop zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Nieuwsbrieven
4.1. Er worden enkel nieuwsbrieven via de e-mail naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Tegelzetshop. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 5.
4.2. Tegelzetshop zal de betrokkene niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven
5.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
b. door contact op te nemen met Tegelzetshop, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens.
5.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Artikel 6. Wissen van persoonsgegevens
6.1. Tegelzetshop zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
6.2. Tegelzetshop is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
7.1. Tegelzetshop zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Tegelzetshop daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Tegelzetshop voor de in deze privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Tegelzetshop een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 8. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
8.1. Op verzoek verleent Tegelzetshop aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Tegelzetshop van hem bijhoudt en verstrekt Tegelzetshop de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
8.2. Tegelzetshop biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Tegelzetshop van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
8.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Tegelzetshop worden ingediend, zie artikel 11.1 voor de contactgegevens van Tegelzetshop. Tegelzetshop reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 9. Bezwaar
9.1. De betrokkene kan bij Tegelzetshop bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Tegelzetshop het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Tegelzetshop met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Tegelzetshop bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 10. Recht van beperking
10.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Tegelzetshop verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 11. Contact
11.1. Voor vragen over de wijze waarop Tegelzetshop persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Tegelzetshop van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Tegelzetshop.

Contactgegevens:
Tegelzetshop
Kweldergras 8
9738 AJ Groningen
Tel: (+31) 050-3640566
Email:[email protected]

11.2. Indien Tegelzetshop op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Tegelzetshop de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 12. Beveiligingsmaatregelen
12.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Tegelzetshop verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Tegelzetshop heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
c. De website maakt gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding.
12.2. Alle medewerkers van Tegelzetshop die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

Artikel 13. Privacy beleid van derden
13.1. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Tegelzetshop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 14. Wijzigingen
14.1. Tegelzetshop behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Op de website staat de nieuwste versie van de privacy verklaring van Tegelzetshop.

Artikel 15. Datalek
15.1. Indien zich bij Tegelzetshop een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Tegelzetshop daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
15.2. Indien er sprake is van een datalek bij Tegelzetshop dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Tegelzetshop de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 16. Cookies
16.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van het device van de betrokkene. Een cookie bevat gegevens zodat de betrokkene bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op de betrokkene in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer de betrokkene de website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee Tegelzetshop de betrokkene informeert over het gebruik van cookies en toestemming vraagt voor het gebruik van tracking cookies. De toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
16.2. De website maakt gebruik van de volgende cookies:
a. Google Analytics (analytische cookie);
b. Facebook (tracking cookie);
c. Google Adwords (tracking cookie);
d. Hotjar (tracking cookie);
e. Bing Ads (tracking cookie);
f. Functionele cookies.
16.3. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat de betrokkene een product in zijn winkelmandje op de website kan plaatsen.
16.4. Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Tegelzetshop de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de website. Tegelzetshop kan niet zien wie de website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Bezoekers van de website blijven anoniem.
16.5. Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
16.6. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene het plaatsen van functionele cookies uitzet, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de betrokkene geen bestellingen via de website kan plaatsen.

Artikel 17. Klacht indienen
17.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Tegelzetshop niet in overeenstemming is met deze privacy verklaring en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op deze privacy verklaring is Nederlands Recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen ter zake het verwerken van persoonsgegevens tussen de betrokkene en Tegelzetshop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tegelzetshop gevestigd is. De betrokkene heeft 1 maand de tijd nadat Tegelzetshop zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.