• Gratis bezorging vanaf € 49,- * (NL & BE)
  • Verzendkosten €5,95 *(NL & BE)
  • Deskundig advies
  • Voor 17:00 besteld - Direct verzonden
  • Gratis bezorging vanaf € 49,- * (NL & BE)
  • Verzendkosten €5,95 *(NL & BE)
  • Deskundig advies
  • Voor 17:00 besteld - Direct verzonden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. tegelzetshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ceramic Tools BV handelend onder de naam “tegelzetshop”, gevestigd aan het Kweldergras 8 te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70525250;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen tegelzetshop en de klant;
c. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst met tegelzetshop is aangegaan;
d. product: het product dat tegelzetshop levert;
e. website: de website www.tegelzetshop.nl die door tegelzetshop wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden;
f. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van tegelzetshop en op alle met tegelzetshop aangegane overeenkomsten.
2.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
2.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4. Indien ook de klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door tegelzetshop ingestemd is.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door tegelzetshop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6. Indien tegelzetshop niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat tegelzetshop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7. tegelzetshop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Het aanbod van tegelzetshop is vrijblijvend.
3.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.4. Kennelijke vergissingen of fouten op de website of in offertes en e-mailberichten binden tegelzetshop niet.
3.5. Het assortiment aan producten van tegelzetshop kan gewijzigd worden.

Artikel 4. Website
4.1. tegelzetshop garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2. tegelzetshop is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden
5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van tegelzetshop of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte en/of het aanbod van tegelzetshop.
6.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
6.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt tegelzetshop de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van tegelzetshop heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met tegelzetshop.

Artikel 7. Prijzen en bezorgkosten
7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
7.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
7.3. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
7.4. Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan wordt de hoogte van de bezorgkosten voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 8. Betaling
8.1. Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, contant of Ideal.
8.2. tegelzetshop heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
8.3. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op Rabobank, rekening 131945610  t.n.v. tegelzetshop. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de producten verstuurd.
8.4. tegelzetshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website of via een schriftelijke mededeling van tegelzetshop.
8.5. In het geval door tegelzetshop een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de klant in verzuim is.
8.6. Ten laste van de klant komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die tegelzetshop als gevolg van de niet nakoming door de klant van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. Indien de klant een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 9. Levering en leveringstijd
9.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft tegelzetshop ernaar om bestellingen binnen 1 á 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. tegelzetshop kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen, tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, dan stelt tegelzetshop de klant hiervan op de hoogte. De klant heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen gecrediteerd en terugbetaald.
9.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
9.3. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
9.4. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
9.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 10. Klachten en garantie
10.1. De klant is verplicht de bestelling onverwijld na de aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of het juiste product is geleverd;
b. of het geleverde product gebreken bevat.
10.2. Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan tegelzetshop kenbaar te worden gemaakt.
10.3. De klant dient tegelzetshop de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken.
10.4. Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering gebrekkig was dan wel indien de garantieclaim van de klant wordt gehonoreerd, dan zal tegelzetshop, naar zijn keuze, kosteloos het product repareren, een vervangend product naar de klant sturen of de prijs van het product (deels) crediteren en terugbetalen. De aansprakelijkheid van tegelzetshop is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.
10.5. tegelzetshop garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
10.6. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
10.7. De klant is verplicht het product aan tegelzetshop te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.
10.8. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen en een beroep op de garantie wordt niet gehonoreerd indien:
a. schade aan het product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals waterschade, vernieling, rook, vuil en brand;
b. de handleiding of overige gebruiksinstructies van het product niet zijn nagekomen;
c. er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van tegelzetshop of de fabrikant zijn verricht;
d. de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
e. gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
f. beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
10.9. Klachten en een beroep op de garantie schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
10.10. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. U kunt de webwinkel op een lopend lidmaatschap controleren via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
10.11. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 11. Herroepingsrecht
11.1. De klant zijnde een consument die via de website een bestelling geplaatst heeft, heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van tegelzetshop heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelling wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.
11.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
11.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan tegelzetshop kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.
11.4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar tegelzetshop terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd.
11.5. De klant kan ook, zonder eerst tegelzetshop ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 11.1 terugsturen naar tegelzetshop. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
11.6. Indien de klant op elektronische wijze aan tegelzetshop kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt tegelzetshop na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
11.7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het product gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat tegelzetshop overeenkomstig artikel 11.10 aan de klant terugbetaalt.
11.8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
11.9. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.
11.10. tegelzetshop zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en tegelzetshop het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van tegelzetshop, totdat alle vorderingen die tegelzetshop op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
12.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van tegelzetshop te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van tegelzetshop veilig te stellen.
12.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens tegelzetshop niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is tegelzetshop gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van tegelzetshop op volledige schadevergoeding.
12.5. Indien tegelzetshop gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht tegelzetshop toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van tegelzetshop zich bevinden.
12.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk tegelzetshop daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van tegelzetshop.
12.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan tegelzetshop toekomende rechten onverlet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. tegelzetshop kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
13.2. tegelzetshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat tegelzetshop is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
13.3. tegelzetshop is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
13.4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. tegelzetshop is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
13.5. tegelzetshop is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product. Het gebruik van het product is geheel voor rekening en risico van de klant. tegelzetshop kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaakschade of lichamelijk letsel veroorzaakt door dan wel tijdens het gebruik van het product.
13.6. In geen geval is tegelzetshop aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
13.7. tegelzetshop is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
13.8. tegelzetshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.
13.9. Indien tegelzetshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van tegelzetshop beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van tegelzetshop gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van tegelzetshop beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van tegelzetshop.
13.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens tegelzetshop vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens tegelzetshop kan aanwenden. Voor de klant zijnde een consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
13.12. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens tegelzetshop handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die tegelzetshop daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 14. Overmacht
14.1. In geval van overmacht is tegelzetshop niet gehouden zijn verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, diefstal, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden, oorlog, rellen, terrorisme, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 15. Klantenservice
15.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met tegelzetshop. tegelzetshop is op volgende wijzen bereikbaar:
tegelzetshop
Kweldergras 8
9738 AJ Groningen
Tel: (+31) 050-3640566
Email: [email protected]
15.2. Bij tegelzetshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door tegelzetshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1. tegelzetshop is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst tegelzetshop ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
16.2. tegelzetshop is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
16.3. Voorts is tegelzetshop bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.4. tegelzetshop is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
16.5. Indien tegelzetshop tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.6. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van tegelzetshop op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien tegelzetshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.7. tegelzetshop behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom
17.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij tegelzetshop, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. De klant dient intellectuele eigendomsrechten van tegelzetshop en van derden te allen tijde te respecteren.

Artikel 18. Persoonsgegevens
18.1. tegelzetshop zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met zijn privacy verklaring. tegelzetshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en tegelzetshop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar tegelzetshop gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat tegelzetshop zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 20. Links
20.1. De website kan koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft tegelzetshop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.